Search
Close this search box.

รับสร้างบ้านต่างจังหวัด กับการขออนุญาตก่อสร้างที่ต้องรู้

แชร์บทความ

รับสร้างบ้านต่างจังหวัด Royal House เข้าใจเป็นอย่างดีว่า การจะสร้างบ้านสักหลัง มีสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องเตรียมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ การยื่นขอกู้เงิน การออกแบบบ้าน การเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน เป็นต้น ซึ่งแม้ว่าคุณจะมีการเตรียมปัจจัยเหล่านี้ไว้อย่างพร้อมเพียงแล้ว แต่หากไม่ได้รับการอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างบ้านได้

ทำให้ในวันนี้ Royal House จะพาคุณมาทำความรู้จักกับ “การขออนุญาตก่อสร้าง” ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกัน และลดปัญหาที่อาจเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ถูกกฎหมายให้กับคุณได้เป็นอย่างดี ลองมาดูกันดีกว่าว่า การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านมีขั้นตอนอย่างไร และมีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมบ้าง 

 

ความสำคัญของการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน โดยบริษัท รับสร้างบ้านต่างจังหวัด

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน เป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ระยะย่นจากถนน รวมถึงระยะห่างจากชุมชนรอบข้าง โดยประโยชน์ที่จะได้จากการขออนุญาตก่อสร้าง มีดังนี้

 • เพื่อความปลอดภัยของตัวเจ้าของบ้านเอง และเพื่อนบ้านหรือชุมชนที่อาศัยอยู่รอบข้าง
 • ป้องกันอันตรายจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
 • เพื่อให้การก่อสร้างอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ 

ซึ่งหากการก่อสร้างของคุณ ทำให้ผู้ที่อยู่ระแวกใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน ก็สามารถโดนยื่นร้องเรียนให้เพื่อให้มีคำสั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราว โดยเจ้าของบ้าน และบริษัทรับสร้างบ้านจะต้องมีการแก้ไข และหาแนวทางป้องกันที่แน่ชัดให้ได้เสียก่อน จึงจะกลับมาก่อสร้างได้

 

รับสร้างบ้านต่างจังหวัด กับเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม ก่อนยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

โดยส่วนใหญ่แล้ว ในขั้นตอนการเข้าไปยื่นขออนุญาตก่อสร้าง บริษัทรับสร้างบ้านที่คุณเลือกจะคอยจัดการและดูแลในส่วนนี้ให้ ซึ่งก่อนที่บริษัทรับสร้างบ้านจะเข้าไปดำเนินการในเรื่องนี้ เจ้าของบ้านจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 

เพราะหากเตรียมเอกสารไปไม่ครบถ้วนตามที่ทางการกำหนด เจ้าหน้าที่ก็อาจจะพิจารณาไม่อนุมัติให้ก่อสร้างได้ โดยเอกสารที่ต้องเตรียม แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

หลักฐานยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านในเบื้องต้น

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนา นส.3 จำนวน 1 ชุด
 • แบบก่อสร้าง แผนผัง และรายการประกอบแบบ อย่าละ 5 ชุด
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

หลักฐานยื่นขออนุญาตที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง

 • หนังสือยินยอมหรือหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน (กรณีสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่น)
 • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดที่ดิน (กรณีก่อสร้างชิดที่ดินข้างเคียง)
 • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
 • หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง
 • แบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย 

*หมายเหตุ จำนวนชุดของเอกสาร รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง ควรสอบถามข้อมูลจากสำนักงานเขตท้องถิ่นที่จะยื่นขอเอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้านเพิ่มเติมก่อนเสมอ

 

 

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนกันไปแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งในขั้นตอนนี้ บริษัทรับสร้างบ้านที่คุณเลือก จะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้ เช่นเดียวกับ Royal House บริษัทรับสร้างบ้านต่างจังหวัด ที่มีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน แต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วยตัวเอง ซึ่งขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง มีดังนี้

 1. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นต่อการยื่นขออนุญาตก่อสร้างให้ครบถ้วน
 2. เจ้าของอาคาร หรือตัวแทนยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างบ้าน และเอกสารทั้งหมด ที่สำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ หากเอกสารที่นำไปยื่นไม่ครบถ้วน อาจจะส่งผลให้ไม่ผ่านการพิจารณา
 3. เจ้าพนักงานประจำสำนักงานเขตประจำท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบแบบแปลน โดยในเขตพื้นที่ที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรืกฎหมายผังเมืองบ้าน หรืออาคาร จะต้องมีการขอและได้รับอนุญาตก่อนสร้าง และจะต้องก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
 4. หลังจากมีการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ แล้ว ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและสามารถเริ่มก่อสร้างได้ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต จะต้องมีการแก้ไขรายละเอียดบางส่วนตามที่เจ้าพนักงานได้แจ้ง และเมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้นำเอกสาร และคำร้องมายื่นต่อเจ้าพนักงานใหม่อีกครั้ง
 5. เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที โดยให้เก็บเอกสารฉบับจริงไว้ให้เรียบร้อย และทำสำเนาเผื่อไว้ในกรณีที่เกิดการชำรุด หรือสูญหาย

 

แม้ว่าขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง จะดูเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก และเสียเวลา แต่เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งต่อตัวเจ้าของบ้านเองและต่อผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง การยื่นขออนุญาตก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไป สำหรับผู้ที่ไม่อยากดำเนินการในส่วนนี้ ควรจะสอบถามบริษัทรับสร้างบ้านที่ต้องการเลือก ถึงบริการนี้ก่อนตัดสินใจจ้างก่อนเสมอ 

ซึ่งหากคุณกำลังมองหา บริษัทรับสร้างบ้านต่างจังหวัด ที่มีพร้อมอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ก็อย่าลืมนึกถึง Royal House เพราะเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่า คุณไม่อยากเสียเวลาหรือวุ่นวายไปกับการติดต่อกับราชการด้วยตัวเอง เราจึงจัดเตรียมทีมงานที่เข้ามาดูแลและจัดการเรื่องนี้ให้กับคุณโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ บริษัทรับสร้างบ้าน Royal House ยังมีทีมงานทั้งสถาปนิก มัณฑนากร และวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมประสบการณ์ในการก่อสร้างบ้านมาอย่างยาวนาน เพื่อสร้างบ้านที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย และสวยงามถูกใจลูกค้าทุกท่านให้มากที่สุด สำหรับผู้ที่สนใจสร้างบ้านกับเรา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Line: @royalhouse

 

เพิ่มเกร็ดความรู้กับเรา

อ่านบทความใกล้เคียง

แบบบ้าน

เรื่องน่ารู้! เลือกแบบบ้านสไตล์มินิมอลอย่างไร ไม่ให้งบบานปลาย

Royal House จะมาแชร์เทคนิคการเลือกแบบบ้านสไตล์มินิมอลให้ตรงตามงบประมาณที่วางไว้ และตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้อย่างลงตัว

อ่านต่อ »
รับสร้างบ้าน

Royal House รับสร้างบ้านราคาประหยัด เข้าอยู่ได้จริง

Royal House จะมาเผยเหตุผลที่เจ้าของบ้านควรตัดสินใจใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน พร้อมกับบริการจากเราที่ช่วยเนรมิตบ้านของคุณให้สวยเหมือนฝัน

อ่านต่อ »
รับสร้างบ้าน

รวมวิธีป้องกันบริษัทรับสร้างบ้านทิ้งงาน รู้ไว้ก่อนสายเกินแก้

Royal House แชร์วิธีสังเกตกลโกงของบริษัทรับสร้างบ้าน ที่จ้องจะทิ้งงาน และเชิดเงินหนี พร้อมแนะนำวิธีป้องกันไม่ให้ถูกโกงในเบื้องต้น

อ่านต่อ »
แบบบ้าน

แนะนำแบบบ้าน 2 ชั้น สวย ๆ ทันสมัยเหมาะกับครอบครัว

Royal House พาเจาะลึกข้อดีแบบบ้าน 2 ชั้นที่มีมากกว่าพื้นที่ใช้สอย และสไตล์บ้านที่เหมาะกับการอยู่อาศัยในครอบครัว ก่อนตัดสินใจสร้างบ้านในฝัน

อ่านต่อ »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า