Search
Close this search box.

อยากจ้างบริษัท รับสร้างบ้าน กทม. ต้องรู้กฎหมายระยะร่นก่อนสร้างบ้าน

แชร์บทความ

การจ้างบริษัท รับสร้างบ้าน กทม. เป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากการสร้างบ้านในกรุงเทพฯ ต้องมีความรู้เรื่องพื้นที่ เพราะกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญ เนื่องจากมีความสะดวกสบายรองรับทุกพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ จึงมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอยู่จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยความเจริญทำให้มีการก่อสร้างเกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการจัดระเบียบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง 

และกฎหมายที่สำคัญ คือ กฎหมายระยะร่น ที่ช่วยให้สร้างบ้านได้อย่างปลอดภัยกับคนรอบข้าง ทั้งยังมีระยะห่างที่พอดี ไม่ทำให้เกิดความแออัดต่อผู้อยู่อาศัย และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเอาไว้ก่อนจ้างบริษัท รับสร้างบ้าน  เพื่อจะได้มีความเข้าใจตรงกัน และดำเนินการก่อสร้างบ้านได้อย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย 

บทความในวันนี้ Royal house จึงจะพาทุกคนมาศึกษากฎหมายระยะร่น ก่อนที่จะทำการจ้างบริษัท รับสร้างบ้าน กทม. เพื่อความเข้าใจในการก่อสร้าง ซึ่งหากพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

ระยะร่นในการปลูกบ้าน เรื่องต้องรู้ก่อนจ้างบริษัท รับสร้างบ้าน กทม.

ระยะร่น หมายถึง ระยะห่างของแนวอาคารกับแนวเขตที่กฎหมายกำหนด เช่น พื้นที่ข้างเคียง คูคลอง ถนน ตามที่ กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องมีการก่อสร้างตามที่ระบุไว้ โดยเฉพาะการจ้างบริษัท รับสร้างบ้าน กทม. ที่มีพื้นที่ในการก่อสร้างน้อย จึงจะต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะพิจารณา และตกกันกับบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งกฎหมายระยะร่น มีดังต่อไปนี้ 

 • ใกล้บ้านหลังติดกัน

บริษัท รับสร้างบ้าน กทม. จะต้องมีความรู้เรื่องระยะร่นสำหรับการสร้างบ้านที่มีพื้นที่ติดกับบ้านหลังอื่น เพื่อจะได้ออกแบบ และวางโครงสร้างไม่ให้รุกล้ำบ้านของผู้อื่น ทั้งยังต้องเว้นระยะห่างเพื่อให้ปลอดภัยกับพื้นที่ข้างเคียง 

ที่สำคัญ คือ ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย เพราะการมีระยะร่น จะช่วยให้สะดวกเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อย่าง อัคคีภัย นอกจากนี้ยังทำให้ไม่แออัดเกินไป โดยมีพื้นที่ว่างไว้สำหรับต่อเติม และซ่อมแซมตัวบ้านนั่นเอง

 • บ้านเดี่ยวพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร

 • บ้านเดี่ยว สูงไม่เกิน 9 เมตร จะต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินข้างบ้านนั้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร
 • บ้านเดี่ยวที่ สูงเกิน 9 เมตร ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร (ข้อ 54 ข้อบัญญัติ กทม)

 

 • บ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่เกิน 300 เมตร

 • บ้านเดี่ยวพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร แต่สูงไม่เกิน 15 เมตร จะต้องเว้นที่ว่างรอบแนวเขตที่ดิน (รวมถึงด้านข้างบ้าน และหลังบ้าน) อย่างน้อย 1 เมตร (ข้อ 55 วรรคแรกของข้อบัญญัติ กทม)
 • บ้านเดี่ยวพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร และมีความสูงเกิน 15 เมตร ต้องมีพื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร (รวมถึงด้านข้างบ้าน และหลังบ้าน) ไม่น้อยกว่า 2 เมตร (ข้อ 55 วรรคสองของข้อบัญญัติ กทม)

 • ใกล้ถนนสาธารณะ

ในกรุงเทพมหานครนั้นมีถนนมากมาย เพื่อรองรับการคมนาคมขนาดใหญ่ในเมืองหลวง ดังนั้น จึงมีหลายพื้นที่ที่มีด้านใดด้านหนึ่งของตัวที่ดิน ติดถนนสาธารณะ ซึ่งจะต้องถูกให้ร่นระยะห่างจากถนนสาธารณะ 

ดังนั้น เมื่อต้องการจ้างบริษัท รับสร้างบ้าน กทม. จะต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับระยะร่นจากถนนสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำความเข้าใจได้ง่าย เพียงแค่ต้องรู้ขนาดบ้านของตนเอง และขนาดความกว้างของถนนสาธารณะที่อยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้าง เพียงเท่านี้ก็จะสามารถจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน กทม. ได้อย่างมั่นใจในเรื่องข้อมูล และความถูกต้องทางกฎหมาย โดยข้อบัญญัติ กทม. เกี่ยวกับการสร้างบ้านเดี่ยวใกล้ และติดถนนสาธารณะ มีดังนี้ 

 • บ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 3 ชั้นหรือสูงไม่เกิน 10 เมตร และพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร

อยู่ใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก “กึ่งกลาง” ถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร มิให้มีส่วนของอาคารล้ำเข้ามาในแนวร่นดังกล่าว ยกเว้นรั้วหรือกำแพงกั้นแนวเขตที่สูงไม่เกิน 2 เมตร (ข้อ 50 ข้อบัญญัติ กทม)

 • บ้านเดี่ยวสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 10 เมตร หรือมีพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตร

บ้านที่มีขนาดกว้างใหญ่ จะมีข้อบัญญัติระบุไว้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความกว้างของถนนสาธารณะ ซึ่งเมื่อรู้ความกว้างถนนแล้ว ก็ต้องทำการร่นแนวอาคารเข้ามาตามระยะที่บทบัญญัติ กทม. กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

ความกว้างถนนสาธารณะตำแหน่งที่วัดระยะร่นระยะร่นจากถนนสาธารณะข้อบัญญัติ
น้อยกว่า 10 เมตรกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 6 เมตร(ข้อ 50 (1) ข้อบัญญัติ กทม)
น้อยกว่า 10-20  เมตรเขตถนนอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ(ข้อ 50 (2) ข้อบัญญัติ กทม)
เกิน 20  เมตรขึ้นไปเขตถนนอย่างน้อย 2 เมตร(ข้อ 50 (3) ข้อบัญญัติ กทม

 • บ้านเดี่ยวมีที่ดินติดมุมถนนสาธารณะ

ถ้าที่ดินของบ้านเดี่ยวที่อยู่มุมถนนสาธารณะ มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรแต่ไม่เกิน 8 เมตร และมีมุมหักน้อยกว่า 135 องศา รั้วหรือกำแพงกั้นเขตต้องปาดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และทำมุมกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กัน โดยไม่ให้มีรั้ว กำแพง หรือส่วนของบ้านยื่นล้ำเข้ามาในที่ดินส่วนที่ปาดมุม (ข้อ 51 ข้อบัญญัติ กทม)

 • ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

บริษัท รับสร้างบ้าน กทม. จะต้องมีความรู้เรื่องการก่อสร้างอาคารที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะซึ่งจะรวมถึงแม่น้ำ คู และคลอง เพราะนอกจากเรื่องกฎหมายแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของโครงสร้างอีกด้วย 

เพราะพื้นดินบริเวณใกล้แม่น้ำจะมีความอ่อนตัว และง่ายต่อการถูกกัดเซาะ ดังนั้นบริษัทรับสร้างบ้าน กทม. จึงจำเป็นต้องเชี่ยวชาญในเรื่องของการก่อสร้างบ้านริมแม่น้ำ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ กทม. เกี่ยวกับการสร้างบ้านใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ  ดังนี้

 • ถ้าแหล่งน้ำนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร 

ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร

 • ถ้าแหล่งน้ำนั้นกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป 

ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร (ข้อ 42 กฎกระทรวงฉบับที่ 55)

 • สำหรับแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 เช่น ทะเลสาบ ทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำนั้นอย่างน้อย 12 เมตร

และทั้งหมดนี้คือข้อบัญญัติเกี่ยวกับระยะย่น ในการสร้างบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลระยะร่นนี้มีความจำเป็นทั้งต่อผู้อยู่อาศัย และบริษัทรับสร้างบ้าน กทม. เพราะจะได้รู้รายละเอียด และพูดคุยกันได้ โดยมีข้อมูลชุดเดียวกัน จึงทำให้ทำการตกลง และเข้าใจเหตุผลต่าง ๆ ของการก่อสร้างได้มากขึ้น ส่งผลให้กฎหมายระยะร่นมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านนั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบริษัท รับสร้างบ้าน กทม. สามารถเลือกใช้บริการ Royal house ซึ่งเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ให้บริการเกี่ยวกับบ้านอย่างครบถ้วน รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ และเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสร้างบ้านมาอย่างดี หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Line: @royalhouse

เพิ่มเกร็ดความรู้กับเรา

อ่านบทความใกล้เคียง

แบบบ้าน

เรื่องน่ารู้! เลือกแบบบ้านสไตล์มินิมอลอย่างไร ไม่ให้งบบานปลาย

Royal House จะมาแชร์เทคนิคการเลือกแบบบ้านสไตล์มินิมอลให้ตรงตามงบประมาณที่วางไว้ และตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้อย่างลงตัว

อ่านต่อ »
รับสร้างบ้าน

Royal House รับสร้างบ้านราคาประหยัด เข้าอยู่ได้จริง

Royal House จะมาเผยเหตุผลที่เจ้าของบ้านควรตัดสินใจใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน พร้อมกับบริการจากเราที่ช่วยเนรมิตบ้านของคุณให้สวยเหมือนฝัน

อ่านต่อ »
รับสร้างบ้าน

รวมวิธีป้องกันบริษัทรับสร้างบ้านทิ้งงาน รู้ไว้ก่อนสายเกินแก้

Royal House แชร์วิธีสังเกตกลโกงของบริษัทรับสร้างบ้าน ที่จ้องจะทิ้งงาน และเชิดเงินหนี พร้อมแนะนำวิธีป้องกันไม่ให้ถูกโกงในเบื้องต้น

อ่านต่อ »
แบบบ้าน

แนะนำแบบบ้าน 2 ชั้น สวย ๆ ทันสมัยเหมาะกับครอบครัว

Royal House พาเจาะลึกข้อดีแบบบ้าน 2 ชั้นที่มีมากกว่าพื้นที่ใช้สอย และสไตล์บ้านที่เหมาะกับการอยู่อาศัยในครอบครัว ก่อนตัดสินใจสร้างบ้านในฝัน

อ่านต่อ »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า